1. SPNF SKB Kota Cirebon
 2. PKBM Kartika
 3. PKBM Larasantang
 4. PKBM Salafiatul Huda
 5. PKBM Panji Anom
 6. PKBM Pangeran Panjunan
 7. Warga Benteng Mandiri
 8. PKBM Nyi Mas Gandasari
 9. PKBM Nurjati
 10. PKBM Kyuwalang Asih
 11. PKBM Sultan Agung
 12. PKBM Wina
 13. PKBM Sela Pandan
 14. PKBM Sunan Kalijaga
 15. PKBM Handayani
 16. PKBM At Thohiriyah
 17. PKBM Mekar Nusantara
 18. PKBM Gajah Mada
 19. PKBM Sunan Gunung Jati
 20. Home Schooling Carnation
 21. PKBM Sekar Dahlia
 22. PKBM Namira